Kế toán ngân sách chi tiêu là giữa những nghiệp vụ kế toán mà lại kế toán viên yêu cầu nắm chắc. Để rõ rộng về kế toán túi tiền mời chúng ta đọc tham khảo bài tập kế toán ngân sách chi tiêu có giải mã dưới đây

BÀI TẬP

Câu 1: công ty Bình Minh, thêm vào 1 loại thành phầm K, tính thuế theo phương thức khấu trừ. Hạch toán sản phẩm tồn kho theo PP kê khai hay xuyên.

Bạn đang xem: Bài tập tính giá thành sản phẩm hoàn thành có lời giải

Xem thêm:

Vật liệu xuất kho theo phương thức nhập trước, xuất trước (FIFO).

-SDĐK TK 152 (VLC) : 600kg x 12.000đ/kg 

-Các nhiệm vụ phát sinh hồi tháng 1 như sau: 

Y/c: Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh, tính ngân sách chi tiêu sản phẩm K, biết:

- xong 500sp K, SPDD 50sp,DDCK tính theo phương pháp nguyên vật tư chính.

-Kỳ kế toán: tháng

-Gía trị truất phế liệu tịch thu là 1.200.000đ.

Lời giải

 NV1

Nợ 152 (C) 6.750.000

Nợ 1331 675.000

Có 331 (X) 7.425.000

Nợ 152 (C) 1.500.000 giá chỉ nhập kho (C) 16.500

Nợ 1331 150.000

Có 111 1.650.000

NV2

Nợ 141 (A) 15.000.000

Có 111 15.000.000

NV3

Nợ 621 3.600.000

Có 152 (C) 3.600.000

NV4

Nợ 112 23.000.000

Có 131 (B) 23.000.000

NV5

Nợ 621 11.850.000

Có 152 (C) 11.850.000

NV6

Nợ 152 (C) 14.000.000 giá bán nhập kho (C) 14.000

Nợ 1331 1.400.000

C1o 331 (X) 15.400.000

NV7

Nợ 341 350.000.000

Có 112 350.000.000

NV8

Nợ 627(4) 13.500.000

Nợ 642(4) 15.000.000

Có 214 28.500.000

NV9

Nợ 627(7) 4.000.000

Nợ 642(7) 2.000.000

Nợ 1331 600.000

Có 111 6.600.000

NV10

Nợ 622 30.000.000

Nợ 627 25.000.000

Nợ 642 20.000.000

Có 334 75.000.000

NV11

Nợ 622 7.050.000

Nợ 627 5.875.000

Nợ 642 4.700.000

Có 3383 13.125.000

Có 3386 750.000

Có 3382 1.500.000

Nợ 334 7.875.000

Có 3383 6.000.000

Có 3386 750.000

NV 12

Nợ 334 67.125.000

Có 112 67.125.000

Tính ngân sách

Nợ 154 100.875.000 GIÁ THÀNH = DD ĐK + CP. PSTK - DDCK - PHẾ LIỆU THU HỒI

Có 621 15.450.000

Có 622 37.050.000

Có 627 48.375.000

Phế liệu tịch thu

Nợ 152 1.200.000

Có 154 1.200.000

Đánh giá bán dd thời điểm cuối kỳ theo NVL thiết yếu

DDCK = (DDĐK + PS TKNVL- CP NVL thừa)/(SLTP + SL DD)* SLDD

DDCK: 1.404.545

Tổng giá cả thành phẩm 98.270.455

Nợ 155 98.270.455

Có 154 98.270.455

Giá thành đơn vị sản phẩm: 196.541


*

Câu 2: Định khoản và xác định kết quả vận động kinh doanh của bạn trong 4/2014:Công ty ABC :

 -Tồn thời điểm đầu kỳ HH A: 100 sản phẩm x 58.000

-Xuất hàng hóa theo PP FIFO

 - Hạch toán mặt hàng tồn kho theo PP kê khai hay xuyên. Thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ. Trong thời điểm tháng 4/2014, có những nghiệp vụ tạo ra sau:

-Bộ phận buôn bán hàng: 10.000.000

-Bộ phận cai quản doanh nghiệp: 15.000.000

10.Các khoản trích lương,khấu trừ BHXH,BHYT,BHTN,KPCĐ theo quy định. 

11.Cuối mon tính khấu hao TSCĐ, phân chia CCDC.Biết CCDC thuộc loại phân chia 12 tháng, TSCĐ thực hiện trong 15 năm.