Các dạng thắc mắc thông dụng trong giờ đồng hồ Anh là hầu như dạng thắc mắc với Wh. Mặc dù nhiên khi nào hỏi với What, khi nào hỏi với Which, lúc nào hỏi cùng với Who… bài viết dưới đây đã giải thích rõ ràng về nhà điểm ngữ pháp này tới những bạn.

Bạn đang xem: Bài tập về các dạng câu hỏi trong tiếng anh


Cấu trúc V-ing thường gặp gỡ trong giờ đồng hồ Anh

69 kết cấu viết lại câu thông dụng trong ngữ pháp tiếng Anh (phần 2)

69 kết cấu viết lại câu thường dùng trong ngữ pháp tiếng Anh (phần 1)

Các dạng câu hỏi thông dụng trong giờ Anh và bài tập tham khảo

Các câu hỏi được đề ra với mong muốn tìm thêm tin tức về chủ đề mà bản thân quan tâm. Các thắc mắc đôi khi phụ thuộc vào mục đích thông tin cần biết để đặt thắc mắc cho hpuf hợp. Những từ nhằm hỏi theo thông tin rất có thể được liệt kê như sau:

*

Các dạng câu hỏi trong giờ Anh hay gặp

- When? - Time => Hỏi tin tức về thời gian

- Where? - Place => Hỏi tin tức về khu vực chốn

- Who? - Person => Hỏi tin tức về người

- Why? - Reason => Hỏi lý do

- How? - Manner => Hỏi giải pháp thức, phương thức

- What? – Object / Idea / action =>Hỏi về thiết bị / ý kiến / hành động

- Which (one)? - Choice of alternatives => Hỏi thông tin về sự việc lựa chọn

- Whose? - Possession => Hỏi tin tức về sở hữu

- Whom? - Person (objective formal) => Hỏi về tín đồ (ở dạng tân ngữ)

- How much? - Price, amount (non-count) => Hỏi về giá cả, lượng (không đếm được)

- How many? - Quantity (count) => Hỏi về lượng (đếm được)

- How long? - Duration => Hỏi về thời gian

- How often? - Frequency => Hỏi về mức độ thường xuyên

- How far? - Distance => Hỏi về khoảng tầm cách

- What kind (of)?- description => yêu cầu bộc lộ thông tin

Để nắm rõ hơn về những dạng câu hỏi trên, các chúng ta cũng có thể thực hành bài tập dưới đây.

*

Tùy vào thông tin nên biết để chuyển ra câu hỏi cho phù hợp

Make questions with the underlined words/phrases

1. I received a letter from Lan last week.

...................................................................................................

2. Minh usually takes exercises after getting up.

.........................................................................................

3. I brush my teeth twice a day.

...................................................................................................................

4. Nga has an appointment at 10.30 this morning.

...............................................................................................................

5. She goes to lớn bed at 9. P. M.

...................................................................................

6. I began lớn study English 6 years ago.

..............................................................................................................

7. They live in the city center.

........................................................................................................

8. I like ‘Tom and Jerry” because it’s very interesting.

......................................................................................................

9. Last night I went to disco with my friend.

...........................................................................................................

10. She is worried about the next examination.

.....................................................................................................

11. Music makes people different from all other animals.

..................................................................................................

12. They bởi their homework at night.

..........................................................................................

13. Mr. Robertson came lớn the party alone.

.................................................................................

14. I like the red blouse, not the xanh one.

........................................................................................

15. That is an English book.

...................................................................................................

16. She talked khổng lồ him for an hour.

...............................................................................................

17. He studies piano at the university.

...........................................................................................

18. It’s 063.3921680.

.............................................................................................

19. My father is a teacher.

Xem thêm: Cách Nấu Chè Đỗ Đen Nóng

..........................................................................................

20. I’m fine, thanks.

.................................................................................................

21. My English teacher is very tall & blond.

.......................................................................................................

22. My favorite musician is Trinh Cong Son.

......................................................................................

23.The opera was first performed in 1992.

..........................................................................................................

24. Music can help relax và feel rejuvenated.

....................................................................................................

25. We take a holiday once a year.

.....................................................................................................

26. The concert are usually held at the university.

.............................................................................................

27. I like classical music.

............................................................................................

28. They went to New York.

............................................................................................

29. It takes four hours khổng lồ get there.

...............................................................................................

30. I didn’t think much of it.

...................................................................................................

31. He earns a hundred pounds a week.

.................................................................................................

32. My house is twice as big as yours.

.......................................................................................................

33. They left the country ten years ago.

....................................................................................................

34. They came by bus.

..................................................................................................

35. I’ve been here for two years.

.................................................................................................

36. The students went to the museum yesterday.

...................................................................................................

37. The oto is expensive.

.................................................................................................

Các dạng câu hỏi thông dụng trong tiếng Anh và bài xích tập xem thêm để các bạn củng rứa lại kiến thức đã học. Giữ lại để luyện tập tại nhà và so sánh với công dụng của bạn bè nhé.