Tiếng Anh dần đổi thay yếu tố cần thiết trong cuộc sống hằng ngày với tất cả mọi người. Nhưng nếu như khách hàng chưa kịp có ý niệm học tập tiếng Anh nghiêm túc, nhưng mà đã nên làm "nhiệm vụ" tiếp xúc bằng giờ Anh thì sao?

Chẳng hạn trường hợp chúng ta đã lên kế hoạch đi du ngoạn nước ngoài, bị hỏi bằng tiếng Anh bất ngờ trên con đường hoặc trên trường học tuyệt traning sơ bộ cho mái ấm gia đình "kiến thức giờ đồng hồ Anh "bỏ túi" để không trở nên lạc giữa trời Tây. Đã bao gồm ngay bộ 200 câu hỏi và vấn đáp tiếng Anh giao tiếp cơ bản hằng ngày.

Bạn đang xem: Cách trả lời câu hỏi tiếng anh

Thông thuần thục tài liệu này, bạn đã sở hữu thể nhanh lẹ nói chuyện với người nước ngoài và vi vu nhân loại rồi đó.

*

Thông thạo 200 thắc mắc và vấn đáp tiếng Anh giao tiếp cơ bạn dạng hằng ngày

2. Trọn cỗ 200 thắc mắc và trả lời tiếng Anh tiếp xúc cơ bản cực hữu dụng

♦ Câu hỏi: What’s your name?

Trả lời:

My name is Sophia.I’m Liam.

♦ Câu hỏi: Where are you from?

Trả lời:

I’m from France.I come from the UK.

♦ Câu hỏi: Where vì chưng you live?

Trả lời: I live in Paris.

♦ Câu hỏi: How old are you?

Trả lời:

I’m 26 years old.I’m 28.

♦ Câu hỏi: When is your birthday?

Trả lời: My birthday is on January 1st.

♦ Câu hỏi: What is your phone number?

Trả lời: My phone number is 61709832145.

♦ Câu hỏi: What’s your e-mail address?

Trả lời: It’s liam123
gmail.com.

♦ Câu hỏi: What bởi you do?/ What’s your job?

Trả lời:

I’m a student.I work in a bank.I’m unemployed at the moment.I work as a tour guide for a local tour company.

♦ Câu hỏi: What line of work are you in?

Trả lời: I work in sales.

♦ Câu hỏi: What company vì chưng you work for?

Trả lời: I work for an investment bank.

♦ Câu hỏi: What religion are you ?

Trả lời: I am a Christian.

♦ Câu hỏi: What is your marital status?

Trả lời:

I’m married.I’m single.

♦ Câu hỏi: Are you married?

Trả lời:

Yes! I’m married.No , but looking for someone nice.

♦ Câu hỏi: bởi vì you have a boyfriend/ girlfriend?

Trả lời:

I have a boyfriend/ girlfriend.I’m not dating anyone.

♦ Câu hỏi: How many children vị you have?

Trả lời:

I have 2 children.I vì chưng not have any children.

♦ Câu hỏi: vì chưng you have any siblings?

Trả lời:

I don’t have any siblings.I have 2 brothers and 2 sisters.

♦ Câu hỏi: Who bởi vì you live with?

Trả lời:

I live with my wife and children.I live with my parents.

♦ Câu hỏi: What time vị you get up?

Trả lời: I usually get up at 5.30am.

♦ Câu hỏi: When vì you do morning exercises?

Trả lời: I often do morning exercises at 6am.

♦ Câu hỏi: What time do you have breakfast?

Trả lời: I have breakfast at 6.30am.

♦ Câu hỏi: What time bởi vì you go to lớn bed?

Trả lời: I go khổng lồ bed at 11pm.

♦ Câu hỏi: What’s your hobby?

Trả lời:

I lượt thích playing football, reading books, skateboarding, swimming.I am interested in playing guitar.My hobbies are listening khổng lồ music, dancing, playing tennis & collecting coins.

♦ Câu hỏi: What’s your favorite food?

Trả lời: My favorite food is Spaghetti.

♦ Câu hỏi: What’s your favorite color?

Trả lời: My favorite màu sắc is green.

♦ Câu hỏi: What’s your favorite drink?

Trả lời: My favorite drink is beer.

♦ Câu hỏi: What kinds of films vị you like?

Trả lời: I am really interested in horror, action film.

♦ Câu hỏi: Did you lượt thích the movie?

Trả lời: It’s one of the best I’ve ever seen.

♦ Câu hỏi: Where vị you study?

Trả lời: I am a student at Stanford University.

♦ Câu hỏi: What time bởi you go khổng lồ school?

Trả lời: I go to lớn school at 6.40am.

♦ Câu hỏi: How vì chưng you get to school?

Trả lời: I usually take the bus.

♦ Câu hỏi: What is your major?

Trả lời: My major is Computer Science.

♦ Câu hỏi: Why vị you study English?/ Why are you studying English?

Trả lời:

Because It’s very important & necessary.Because I love lớn improve my English skills.

♦ Câu hỏi: What vày you want to bởi after you graduate?

Trả lời:

I would like to be a software engineer.I want khổng lồ be a programmer.

♦ Câu hỏi: How did you learn English?

Trả lời:

I took classes for three years.I did an intensive course.I’ve been studying by myself.I picked it up from movies và songs.My friend taught me.

♦ Câu hỏi: How many languages do you speak?

Trả lời: I speak two languages.

♦ Câu hỏi: Can you speak English?

Trả lời:

I can speak English very well.I can express myself and communicate in English.

♦ Câu hỏi: How long have you learning English?

Trả lời:

I’ve been learning English since I was 6.I’ve been learning English for 10 years.

♦ Câu hỏi: Which grade are you in?

Trả lời: I’m in 8th grade.

♦ Câu hỏi: Which year are you in?

Trả lời:

I’m in my third year.I am a freshman.I’m in my final year.

♦ Câu hỏi: vì you have any exams coming up?

Trả lời: I’ve just graduated.

♦ Câu hỏi: What’s your favorite subject?

Trả lời: My favorite subject is art.

♦ Câu hỏi: What’s the weather like?/ How’s the weather?

Trả lời:

It is raining.It is hot & windy.

♦ Câu hỏi: What’s the temperature?

Trả lời: It’s 24°C.

♦ Câu hỏi: What time is it?

Trả lời:

It is 4 o’clock.It is half past three.I’m sorry. I don’t know.Let me check my phone.

♦ Câu hỏi: What’s the date today?

Trả lời: 17th of October.

♦ Câu hỏi: How are you?

Trả lời:

I’m fine thank you. How about you?Not too good. But I’ll be okay.

♦ Câu hỏi: Where are you going?

Trả lời: I’m going lớn the store. I need to lớn buy something.

♦ Câu hỏi: What are you going to vì chưng today?

Trả lời: I’m going shopping.

♦ Câu hỏi: What are you doing?

Trả lời:

I am reading a book.I am washing dishes.

♦ Câu hỏi: Where would you lượt thích to go?

Trả lời: I would like to go to lớn the zoo.

♦ Câu hỏi: What’s the matter?

Trả lời:

I’m not feeling so good.Nothing, I’m fine.

♦ Câu hỏi: Is there anything I can bởi to help?

Trả lời: Everything will be OK.

♦ Câu hỏi: What’s on your mind?

Trả lời:

I am just thinking.I was just daydreaming.It’s none of your business.

♦ Câu hỏi: What did you vì chưng last night?

Trả lời:

I watched TV.I cooked pasta & soup.

♦ Câu hỏi: What are you going to vì chưng tomorrow?

Trả lời: I’m going khổng lồ go play volleyball at the beach.

♦ Câu hỏi: What sports can you play?

Trả lời: I can play tennis, basketball, football.

♦ Câu hỏi: Can you give me a hand?

Trả lời:

No problem.I’m afraid I can’t.

♦ Câu hỏi: Could you vị me a favor?

Trả lời: I’d be happy to lớn help you.

♦ Câu hỏi: Could you please give me that book?

Trả lời: Sure.

♦ Câu hỏi: Would you mind opening the window?

Trả lời: It would be my pleasure.

♦ Câu hỏi: How can I help you?/ May I help you?

Trả lời: Yes! I’m looking for a sweater.

♦ Câu hỏi: Can I try it on?

Trả lời: Sure, the changing rooms are over there.

♦ Câu hỏi: Can I try it on somewhere?

Trả lời: The fitting room is in the left corner.

♦ Câu hỏi: What kích cỡ do you wear?

Trả lời: Medium should be fine.

♦ Câu hỏi: What form size do you take?

Trả lời: I take a kích cỡ 11.

♦ Câu hỏi: Is that a good fit?

Trả lời:

It’s a little too small.It’s just right.

♦ Câu hỏi: Have you got something bigger?

Trả lời: Of course, we’ve got larger sizes as well.

♦ Câu hỏi: How much is it?/ How much does it cost?

Trả lời: It’s 11 dollars.

♦ Câu hỏi: How would you like to pay?

Trả lời: I would like to pay by cash.

Xem thêm: 6 Phim Hoạt Hình Về Thế Giới Khủng Long Con Ham Ăn Tập 1, Chú Khủng Long Con Ham Ăn

♦ Câu hỏi: Can I pay by credit card?

Trả lời: Certainly. We accept all the major cards.

♦ Câu hỏi: bởi you need anything else?

Trả lời: No, thanks.

♦ Câu hỏi: How are you feeling?

Trả lời:

Great! Never better.Really awful.

♦ Câu hỏi: How was the party?

Trả lời:

It was a good time.Boring. I couldn’t wait to lớn get outta there.

♦ Câu hỏi: Are you ready to order?

Trả lời:

We need a few more minutes.I’d like a cake, please!

♦ Câu hỏi: Would you lượt thích chicken or pasta?

Trả lời: I’ll have the chicken.

♦ Câu hỏi: What would you lượt thích to drink?

Trả lời:

Iced tea, please.Nothing for me, thanks.

♦ Câu hỏi: Did you save room for dessert?

Trả lời:

No, thank you. I am full.Yes, please. Can I see a list?

♦ Câu hỏi: How does it taste?

Trả lời: It’s delicious!

♦ Câu hỏi: Can I get you anything else?

Trả lời:

No, thank you.I’m ready for the bill, please.Yes, can I see a dessert menu?

♦ Câu hỏi: What do you think about this event?

Trả lời: I really like it! What bởi vì you think?

♦ Câu hỏi: Are you here with anybody?

Trả lời: I came with my best friend.

♦ Câu hỏi: Have you got a pet?

Trả lời: I’ve got a puppy.

♦ Câu hỏi: How vị you do?

Trả lời: How vì chưng you do. Pleased to lớn meet you.

♦ Câu hỏi: What’s this?

Trả lời: This is a pencil.

♦ Câu hỏi: What does she look like?

Trả lời: She’s tall và slim with blonde hair.

♦ Câu hỏi: How is she?

Trả lời: She’s pretty.

♦ Câu hỏi: What is he like?

Trả lời: He is very smart and brave.

♦ Câu hỏi: Are you hungry?

Trả lời:

Yes. I’m hungry.No. I’m full.

♦ Câu hỏi: How vì chưng you feel about him?

Trả lời: He is quite friendly and helpful.

♦ Câu hỏi: May I xuất hiện the window?

Trả lời: Certainly. It’s very hot in the office today!

♦ Câu hỏi: vì you need help?

Trả lời:

No, I’m good. Thanks for asking.Yes, please, if you don’t mind.

♦ Câu hỏi: What vì chưng you bởi every day?

Trả lời: I listen khổng lồ music và play badminton everyday.

♦ Câu hỏi: What are you planning to vày today?

Trả lời: I’m not sure yet.

♦ Câu hỏi: What are you planning for after work?

Trả lời: I’m going shopping with my friends.

♦ Câu hỏi: Are you free tomorrow?

Trả lời:

Yes, I’m không lấy phí tomorrow.No problem, we can meet tomorrow.

♦ Câu hỏi: Will you join me for coffee?

Trả lời:

I’d love to. Thanks.Sorry. I’m afraid I don’t have time.

♦ Câu hỏi: Could we have lunch together one day?

Trả lời:

With pleasure.I’d love to but I’m very busy at the moment.

♦ Câu hỏi: Would you lượt thích to have dinner with me?

Trả lời: Yes. That would be nice.

♦ Câu hỏi: Where bởi you want lớn go?

Trả lời: I’d lượt thích to go to a Japanese restaurant.

♦ Câu hỏi: Would you like to come to lớn the cinema with me tonight?

Trả lời:

Sure, I’d love to.Sorry, I can’t. I’ve got other plans.

♦ Câu hỏi: Would you lượt thích to play a round of golf this weekend?

Trả lời:

– That would be great.

– I’d lượt thích to but I’m not không lấy phí this weekend.

♦ Câu hỏi: How about coming khổng lồ the barbecue at the tennis club?

Trả lời:

Sure! That should be fun!Nice of you to ask me but I’ve got an appointment.

♦ Câu hỏi: Have you been waiting long?

Trả lời:

I’ve only just arrived.Only a few minutes.

♦ Câu hỏi: How bởi you get lớn work?

Trả lời: I usually drive my car.

♦ Câu hỏi: Is it close lớn the subway station?

Trả lời: Yes, it’s very close.

♦ Câu hỏi: How long does it take?

Trả lời: It takes half an hour.

♦ Câu hỏi: How often do you ride the bus?

Trả lời: Once in a while.

♦ Câu hỏi: Could you tell me how to get lớn the police station?

Trả lời:

Take the second road on the right.It’s in the middle of the block.

♦ Câu hỏi: Excuse me! Is there a ngân hàng near here?

Trả lời:

Yes! There is a bank nearby.I’m sorry, I don’t know

♦ Câu hỏi: What’s the best way to the museum?

Trả lời:

Go across the bridge. Turn right. It’s on Oliver Street.You could ask the bus driver.

♦ Câu hỏi: Can I speak to Emma, please?

Trả lời:

Just a moment, please.Certainly. I’m Emma.I’m sorry, Emma’s not here at the moment.She’s not available right now.

♦ Câu hỏi: When will she be back?

Trả lời: She’ll be back in trăng tròn minutes.

♦ Câu hỏi: Did you get my message?

Trả lời:

Yes, I did get your message.Oh, yeah, I think I got something from you.

♦ Câu hỏi: Would you like to leave a message?

Trả lời: Please ask her to điện thoại tư vấn me back.

♦ Câu hỏi: How long have you been working here?

Trả lời: I’ve been working here five years.

♦ Câu hỏi: What time does the meeting start?

Trả lời: The meeting will start at 9am.

♦ Câu hỏi: What time does the meeting finish?

Trả lời: The meeting will finish at 11am.

♦ Câu hỏi: Are you sick?

Trả lời: Yes. I’m sick.

♦ Câu hỏi: What are your symptoms?

Trả lời:

I’ve got a headache.I’ve been feeling sick.

♦ Câu hỏi: How long have you been feeling lượt thích this?

Trả lời: For 2 days.

♦ Câu hỏi: Are you on any sort of medication?

Trả lời: I need a sick note.

♦ Câu hỏi: Where’s the counter, please?

Trả lời:

I don’t know. Let’s go khổng lồ Information.It’s over here, next to lớn gate 7.

♦ Câu hỏi: May I have your passport, please?

Trả lời: Yes, of course. Here you are.

♦ Câu hỏi: do you have anything to declare?

Trả lời: No, nothing. Just the normal allowance.

♦ Câu hỏi: vày you have any bags khổng lồ check?

Trả lời: Yes, there’s this suitcase.

♦ Câu hỏi: Would you prefer an aisle seat or a window seat?

Trả lời: Aisle, please.

♦ Câu hỏi: What’s the purpose of your trip?

Trả lời:

I’m here on business.I’m on vacation.

♦ Câu hỏi: Where are you going to be staying?

Trả lời: With some friends in the Sheraton Hanoi Hotel.

♦ Câu hỏi: How long are you staying in Hanoi?

Trả lời: About 2 weeks.

♦ Câu hỏi: Could you tell me where Gate E is?

Trả lời:

Go straight ahead.I’m sorry, I don’t know.

♦ Câu hỏi: Can I help you find something?

Trả lời: Yes, I’m looking for coffee.

♦ Câu hỏi: Could you tell me where the meat is?

Trả lời: If you go to the frozen food section, you’ll find the meat there.

♦ Câu hỏi: Where can I find the non-fat biscuits?

Trả lời: They’re in aisle 9.

♦ Câu hỏi: How much would you like?

Trả lời:

I’d lượt thích half a kilo.I’d lượt thích 200 grams of meat please.

♦ Câu hỏi: Can you offer me any discount?

Trả lời:

I can’t offer you that discount.I’m sure I could offer you a discount.

♦ Câu hỏi: bởi vì you need any help packing?

Trả lời: I can manage myself thank you.

♦ Câu hỏi: Would you lượt thích a receipt?

Trả lời:

Yes, thanks.That would be great.

♦ Câu hỏi: What times are you open?

Trả lời: We’re mở cửa from 8am to lớn 9pm, seven days a week.

♦ Câu hỏi: What time vì chưng you open?

Trả lời: We open at 9am.

♦ Câu hỏi: What time vị you close?

Trả lời: We close at 6pm.

♦ Câu hỏi: vị you have a reservation?

Trả lời:

Yes, I do.No, I don’t.

♦ Câu hỏi: What kind of room would you like?

Trả lời: I’d lượt thích a single room, please.

♦ Câu hỏi: May I see your ID, please?

Trả lời: Certainly. Here it is.

♦ Câu hỏi: Could I see the room?

Trả lời:

Your room is on the second floor.Your room number is 401.

♦ Câu hỏi: vì you have a credit card, sir?

Trả lời: Of course.

♦ Câu hỏi: How long will you be staying?

Trả lời:

Two weeks from this Monday.I’m here until the over of the week.

♦ Câu hỏi: vì chưng you have any rooms available for the 14th of April?