Tương lai đơn là một trong 12 thì thịnh hành và liên tục được áp dụng trong tiếng anh. Để giúp bạn có tầm nhìn tổng quan tốt nhất về văn bản này, dacnhiem.vn sẽ chia sẻ 100+ ví dụ thì sau này đơn với 5 bước xây dựng mẫu câu đối chọi giản, dễ dàng hiểu.

Bạn đang xem: Đặt câu với thì tương lai đơn


*

10 triệu++ trẻ em tại 108 nước sẽ giỏi tiếng Anh như người bản xứ và trở nên tân tiến ngôn ngữ vượt bậc qua những app của dacnhiem.vn

Đăng ký kết ngay sẽ được dacnhiem.vn hỗ trợ tư vấn sản phẩm phù hợp cho con.


Hướng dẫn đặt câu với thì tương lai đơn

Thì tương lai solo (Simple future tense) được sử dụng để diễn ra một hành vi xảy ra sau này nhưng không tồn tại kế hoạch tự trước. Chúng được đưa ra quyết định tại thời khắc nói.

Cấu trúc chung: S + will + V (nguyên thể)

5 cách dựng câu với thì tương lai đối kháng giản:

Bước 1: lựa chọn S (subject) - công ty ngữ

Bước 2: chọn V chủ yếu (verb) - động từ: để ý động từ sử dụng trong thì tương lai đối kháng là hễ từ nguyên thể với đa số chủ ngữ.

Bước 3: chọn O (object) - tân ngữ: nhân tố này có thể có hoặc không, thể hiện chủ thể bị tác động.

Bước 4: chọn Adv (adverb) - trạng từ: Đây là trường đoản cú chỉ cách thức hành động, một vài loại trạng từ phổ biến là: thời gian, vị trí chốn, mức độ, tần suất,...

Bước 5: Ghép những thành phần của câu theo cấu trúc thì sau này đơn,

50 chủng loại câu lấy một ví dụ thì tương lai đối chọi theo công thức

Công thức thì tương lai đơn thay đổi phụ ở trong vào loại câu khẳng định, phủ định hoặc câu hỏi. Dưới đó là công thức tương lai đối kháng ứng với tự dạng nhà ngữ và gần như ví dụ liên quan.

Công thức khẳng định


Chủ ngữ/ Đại tự nhân xưng

Công thức

I, you

I/ You + will + V (nguyên thể)

He, she, it

He/ She/ It + will + V (nguyên thể)

We, you, they

We/ You/ They + will + V (nguyên thể)


- Ví dụ

They"ll pay for the tickets by credit card.

She"ll carry your bag for you.

I won"t leave until I"ve seen the manager!

It will be very hot in the summer.

I hope we will not be disappointed.

He will be very happy when he finds out.

I think it will be a very nice party.

They will win this match!

I will do my homework tomorrow.

He will come trang chủ tomorrow.

Công thức phủ định


Chủ ngữ/ Đại tự nhân xưng

Công thức

I, you

I/ You + will not + V (nguyên thể)

He, she, it

He/ She/ It + will not + V (nguyên thể)

We, you, they

We/ You/ They + will not + V (nguyên thể)


- Ví dụ

I won"t leave until I"ve seen the teacher!

I think she won"t give up.

We won"t tell anyone about the secret.

They will not go to university tomorrow.

She will not study this book.

He will not need any help.

I will not solve the problem.

He will not a singer

Students will not have any exams this year.

I will not buy a pen.

Công thức nghi vấn


Chủ ngữ/ Đại trường đoản cú nhân xưng

Công thức

You

Will + You + V (nguyên thể)

He, she, it

Will + He/ She/ It + V (nguyên thể)

We, you, they

Will + We/ You/ They + V (nguyên thể)


- Ví dụ

Will he send him an invitation card?

Will you marry me?

Will they buy a new car?

Will you help him?

Will she điện thoại tư vấn me tomorrow?

Will you bring some fruits for the guest?

Will he come here?

Will he go lớn school tomorrow?

Will they go khổng lồ London next year?

Will you start a new job?

Công thức thắc mắc có từ để hỏi WH question


Chủ ngữ/ Đại từ nhân xưng

Công thức

You

Từ nhằm hỏi (5W, 1H) + Will + You + V (nguyên thể)

He, she, it

Từ để hỏi (5W, 1H) + Will + He/ She/ It + V (nguyên thể)

We, you, they

Từ để hỏi (5W, 1H) + Will + We/ You/ They + V (nguyên thể)


- Ví dụ

When will you go out?

Where will you travel?

Why will she cook tonight?

How will you become a successful engineer?

What will they do?

Why will they go lớn school this weekend?

How will he make a tea?

Why will she want to win this game?

What time will they come to the party?

Why will you stay up late?

50 lấy một ví dụ về thì sau này đơn theo cách dùng chi tiết

Thì tương lai đơn được thực hiện trong một vài trường hợp thông dụng như:

Diễn tả quyết định về hành động xảy ra về sau tại thời điểm nói

There"s a noise outside. I will go và check.

A meeting will be held next Tuesday at 2 a.m.

We will talk about it now.

She’ll be không lấy phí for a week.

They will serve you.

You will meet a strong man.

Your friends will trust in you.

They will get a lot of money.

You will be quite happy.

They"ll buy a beautiful house.

You will cry.

I will miss you so much when you leave here.

She won’t do ironing.

I will write a letter to lớn my grandmother.

I will buy a new laptop next month.

Xem thêm: Những Bộ Phim Về Tình Anh Em Khiến Khán Giả Xúc Động, “Anh Tôi Vô Số Tội”

I will go to lớn England in the next week.

She will get admission in a new university.

I will fix the bike as soon as I can.

I will do exactly as you say.

I will be always there for you

Diễn tả một dự đoán nhưng không có căn cứ

I think he will come to lớn the party.

She supposes that she will get a good job.

I think they will phone me later.

The rain will stop soon.

She thinks oil will float on water.

She shall be away tomorrow.

I think my family will have a big night out tonight.

He supposes that he will receive a scholarship.

Will it be sunny tomorrow?

I think he will probably win.

Diễn tả một lời hứa

I promise I will submit my homework before 11 p.m.

I promise I won’t tell anyone about the truth.

I promise that I will wait for you.

I promise that I will buy gifts for you when I come back from Paris.

I promise I will give you a big present in the new year.

I promise I will help you clear the rat-infested storeroom in a moment.

They promise they will send us a mail.

He promises he will give me a book as a gift on my birthday.

She promises she will buy a laptop for me at the over of this month.

We promise we will stay for dinner.

Diễn tả lời đề nghị

Shall I clean out your room và try lớn forget that you existed?

Shall I help you?

Shall you help me with my homework?

Shall I bring this bag lớn your class?

Shall we have a discussion in three days’ time?

Shall you be away tomorrow?

Let me make a quick call và then I will join you, if that is all right.

Shall you not talk about it now?

Shall I make any payment?

Shall you have a lift?

Một số lấy một ví dụ của thì tương lai 1-1 với cấu tạo câu đặc biệt

Thì tương lai đối kháng còn được dùng trong các trường hợp quan trọng như:

Tag question - câu hỏi đuôi

You will be back soon, won’t you?

He won’t go out soon, will he?

Let’s go lớn a bar, shall we?

Minh won"t tell anyone, will he?

Let"s go by bus, shall we?

Wish - Câu điều ước

I wish my mom would join my birthday tiệc ngọt tomorrow.

I wish I would have an ipad.

She wishes that her husband wouldn’t play games.

They wish the weather would be rainy tomorrow.

We wish we would have 2 day-off in next month.

Câu trực tiếp với câu loại gián tiếp (tường thuật)

“Wash up và eat your breakfast, Avery!” said his mother. “The school bus will be along in an hour.”

“Hurry up” said Minh. “The bus will come in 5 minutes”

The old woman called to lớn Butterbumps. "Fool! Give us a song. A long one, I should think. "Descendant of the sun" will bởi vì nicely.”

Câu bị động

David will have his hair cut.

Lan will have her car washed tomorrow.

Will you have your shoes repaired?

Câu đk loại 1

If it rains, we won’t go for a picnic.

If she has more time, she"ll make your birthday cake more beautiful.

If you finish your homework early, you will watch a film.

If Minh gets a high score, he will give you a present.

If I have spare time, I will finish that test.

Trên đó là 100+ lấy một ví dụ thì tương lai đơn dễ hiểu và thịnh hành nhất. Mong muốn bài học này đang giúp chúng ta hiểu rõ với áp dụng tốt kiến thức trong bài bác tập với giao tiếp.