bớt 30.000 cho đơn hàng trên 600.000 bớt 50.000 cho giao dịch trên 1.000.000 ( áp dụng cho đơn hàng tiếp theo )
*
erythromycin nghe 10g 1 U8317
*
erythromycin nghe 10g 3 E1044
*
erythromycin nghe 10g 4 L4681
*
erythromycin nghe 10g 5 O5760
*
erythromycin nghe 10g 6 N5767
*
erythromycin nghe 10g 7 C1561
*
erythromycin nghe 10g 8 J3217
*
erythromycin nghe 10g 9 B0568
*
erythromycin nghe 10g 11 A0571
*
erythromycin nghe 10g 11 F2726
*
erythromycin nghe 10g 12 Q6528