Phát âm là điều không còn dễ dàng, đặc biệt với những từ có đuôi s/es thường xuyên lại càng khó khăn hơn với đã có khá nhiều người bỏ qua mất nó. Đây là một trong những sai lầm to của người vn khi học tiếng Anh. Ao ước phát âm hay, tốt, đúng chuẩn thì phạt âm đuôi s/es cực kỳ quan trọng. Bởi thế, hãy thuộc dacnhiem.vn tạo nên thói quen thuộc với bí quyết phát âm s/es chuẩn chỉnh ngay từ bây giờ với nội dung bài viết sau phía trên nhé!

Mục đích của vấn đề thêm s/es

Có 2 vì sao để thêm s/es vào đuôi của từ

Tạo thành danh trường đoản cú số nhiều, ex: cát, bags,…Chia đụng từ trong câu, ex: snows…
*
cách phát âm s/es trong giờ Anh như thế nào?

Cách vạc âm s/es trong giờ Anh

Phát âm là /s/ 

Khi tận thuộc của từ một âm câm (âm ko phát ra từ bỏ cuống họng cơ mà phải áp dụng môi nhằm phát âm ), tất cả -p, -k, -t, -f, -th thì khi thêm đuôi s/es ta sẽ phát âm thành /s/.

Bạn đang xem: Phát âm s es trong tiếng anh

Ex: 

-p /p/: stops

-k /k/: looks

-t /t/: cats

-th /θ/: Earth’s

-f /f/: laughs

Phát âm là /iz/ 

Khi tận thuộc của từ bằng -s,-ss,-ch,-sh,-x,-z,-o,-ge,-ce ta đang đọc s/es ở đuôi thành /iz/.

Ex: 

-s /s/: misses

-z /z/: causes

-ch /ʧ/: watches

-ge /ʤ/: changes

-sh /ʃ/: wishes

Phát âm là /z/ 

Khi tận cuối của từ là rất nhiều từ sót lại thì ta sẽ tiến hành đuôi s/es thành/z/.

Ex:

-b /b/: describes

-g /g/: begs

-d /d/: words

-th /ð/: bathes

-v /v/: loves

-l /l/: calls

-r /r/: cures

-m /m/: dreams

-n /n/: rains

-ng /ŋ/: belongs

*
cách phát âm s/es với mẹo ghi nhớ

Cách thêm s/es sau rượu cồn từ

Những động từ bao gồm đuôi tận cùng là o,s,z,ch,x,sh thì ta thêm “es”.

Xem thêm: Vntn10 - Vó Ngựa Thảo Nguyên Tập 34

Ex: dress – dresses, go – goes,…

Những đụng từ tận thuộc là nguyên âm (u,e,o,a,i) + y thì ta giữ nguyên y cùng thêm -s.

Ex: play- plays, say – says,…

Những rượu cồn từ tận thuộc là phụ âm + y thì ta đưa y thành i với thêm -es

Ex: study – studies, supply – supplies,….

Bài tập giải pháp phát âm s/es 

Chọn từ bao gồm phát âm s es không giống với những từ còn lại

A. Phones B. Streets C. Books D. Makes A. Proofs B. Regions C. Lifts D. Rocks A. Sports B. Plays C. Chores D. Minds A. Nations B. Speakers C. Languages D. Minds A. Dates B. Bags C. Photographs D. Speaks A. Parents B. Brothers C. Weekends D. Feelings A. Works B. Shops C. Shifts D. Plays A. Coughs B. Sings C. Stops D. Sleeps A. Signs B. Profits C. Becomes D. Survives A. Wishes B. Practices C. Introduces D. Leaves A. Grasses B. Stretches C. Comprises D. Potatoes A. Pens B. Books C. Phones D. Tables A. Dips B. Deserts C. Books D. Camels A. Mends B. Develops C. Values D. Equals A. Repeats B. Classmates C. Amuses D. Attacks

Đáp án:

Câu hỏi

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

A

B

A

C

B

A

D

B

Câu hỏi

9

10

11

12

13

14

15

Đáp án

B

B

D

B

D

B

C

Trên đây là các cách phát âm s/es trong tiếng Anh cơ mà dacnhiem.vn muốn chia sẻ để bạn. Hãy thực hành thường xuyên để chế tạo thói quen phát âm này một cách chuẩn xác nhất chúng ta nhé.